1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Drogi Mazowsza”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Panią Teresą Dębską-Grelus w Warszawie, w dniu 13 grudnia 2011 r., rep. A. 12475/2011
 2. Fundatorem Fundacji jest Adam Sobieraj.
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej i ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Pruszków.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną
 5. Organem sprawującym nadzór jest minister właściwy do spraw infrastruktury lub transportu.
 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja „Drogi Mazowsza”.
 2. Fundacja może mieć swoje święto, które ustanawia lub zmienia Zarząd.
 3. Fundacja może posługiwać się symbolami Fundacji i używać jej znaku graficznego (logotypu), których wzór ustanawia lub zmienia Zarząd.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia, których wzór oraz sposób przyznawania ustala lub zmienia Zarząd, oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji jej celów statutowych obranych przez Fundację lub dla niej samej.
 5. Nazwa Fundacji, jej logotyp oraz symbole, w tym odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia wymienione w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, stanowią zastrzeżoną własność intelektualną Fundacji i podlegają ochronie prawnej.
 1. Celem Fundacji jest :
  1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i zdrowotnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwoju dróg i systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu oraz podniesienia kwalifikacji uczestników ruchu drogowego, zwiększenie świadomości społecznej na temat czynników ryzyka i konieczności poprawy skuteczności działań prewencyjnych, a także minimalizacja skutków zdarzeń drogowych, jak również krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy motoryzacyjnej.
  2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju kultury fizycznej i turystyki rowerowej, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i zdrowotnej na rzecz poprawy kondycji fizycznej, rozwoju turystyki rowerowej, na rzecz wzbogacenia wachlarza narzędzi metodycznych i poznawczych przedmiotów szkolnych o zajęcia plenerowe, zwiększenie świadomości społecznej na temat czynników ryzyka braku aktywności fizycznej oraz konieczności poprawy skuteczności działań prewencyjnych, a także minimalizacja skutków braku aktywności fizycznej, jak również krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy podnoszenia sprawności fizycznej poprzez sport i turystykę rowerową.
  3. Wspieranie wszechstronnego rozwoju zdrowia powszechnego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i zdrowotnej na rzecz poprawy kondycji zdrowotnej, zwiększenie świadomości społecznej na temat czynników ryzyka utraty zdrowia oraz konieczności poprawy skuteczności działań prewencyjnych, a także minimalizacja skutków braku dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej, jak również krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
  4. Praca na rzecz społeczności lokalnej będącej obszarem działania Fundacji, a zwłaszcza promowanie sportu i rozwoju turystyki oraz zrzeszanie osób profesjonalnie i amatorsko jeżdżących na rowerach.
 2. Szczegółowy zakres działalności gospodarczej zostanie określony w § 5 Statutu. Niniejsze wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 3. Okresem sprawozdawczym Fundacji jest rok liczony od 1 stycznia do 31 grudnia.
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez tworzenie ram organizacyjnych dla powstawania innowacji w obszarze edukacji i inicjatyw społecznych, w tym między innymi:

w zakresie § 4 ust. 1 pkt a:

 1. wspieranie inicjatyw samorządów lokalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na szczeblu lokalnym, a w tym rozwoju dróg i systemów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 2. organizowanie, wspieranie i uczestnictwo w wydarzeniach promujących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 3. organizowanie akcji mających na celu zbieranie środków finansowych i rzeczowych na rzecz Fundacji,
 4. kreowanie, wspieranie produkcji materiałów propagujących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich publikację w środkach masowego przekazu, a także na platformach odtwarzających dźwięk lub dźwięk i obraz lub obraz,
 5. wspieranie badań naukowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 6. zachęcanie do kreowania, wdrażania i egzekwowania wewnętrznej polityki bezpiecznej floty wśród podmiotów gospodarczych,
 7. finansowanie budów stacjonarnych miasteczek ruchu drogowego na terenach gmin Województwa Mazowieckiego, wyposażanie Wydziałów Ruchu Drogowego Policji i Straży Miejskiej w mobilne miasteczka ruchu drogowego służące do celów edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 8. wyposażanie szkół i przedszkoli na terenie Województwa Mazowieckiego w kamizelki odblaskowe dla dzieci lub inne akcesoria służące bezpieczeństwu ruchu drogowego,
 9. prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:
  1. szkoleń z zakresu pierwszej pomocy,
  2. szkoleń podnoszących kwalifikacje kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego,
  3. szkoleń podnoszących świadomość zasad ruchu drogowego i ich zmian wśród uczestników ruchu drogowego,
 10. umożliwianie dostępu oraz finansowanie udzielania porad prawnych dla uczestników wydarzeń drogowych,
 11. umożliwienie dostępu oraz finansowanie udzielania porad psychologicznych uczestnikom wydarzeń drogowych oraz rodzinom ofiar,
 12. podejmowanie działań mających na celu doprowadzenie do inicjowania zmian legislacyjnych,
 13. tworzenie ośrodków rehabilitacji medycznej w zakresie opieki poszpitalnej,
 14. wyposażanie ofiar zdarzeń drogowych w sprzęt rehabilitacyjny,
 15. finansowanie zakupów leków i środków medycznych, żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
 16. wspieranie udziału dzieci ofiar wypadków na wyjazdach kolonijnych i wycieczkach,
 17. wspieranie działań na rzecz popularyzacji pomocy przedlekarskiej,
 18. prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,

w zakresie § 4 ust. 1 pkt b:

 1. wspieranie inicjatyw samorządów lokalnych w zakresie poprawy kondycji fizycznej oraz rozwoju turystyki rowerowej na szczeblu lokalnym, a w tym rozwoju szlaków rowerowych,
 2. organizowanie, wspieranie i uczestnictwo w wydarzeniach promujących poprawę kondycji fizycznej mieszkańców Województwa Mazowieckiego i popularyzację szlaków rowerowych na Mazowszu,
 3. organizowanie, wspieranie i uczestnictwo w wydarzeniach rywalizacji sportowej na obszarze Województwa Mazowieckiego, w szczególności biegów, wyścigów rowerowych, imprez motoryzacyjnych,
 4. kreowanie, wspieranie produkcji materiałów propagujących sposoby poprawy kondycji fizycznej oraz ich publikację w środkach masowego przekazu, a także na platformach odtwarzających dźwięk lub dźwięk i obraz lub obraz,
 5. organizowanie wycieczek rowerowych dla dzieci i dorosłych, rajdów rowerowych na terenie Mazowsza; popularyzacja regionu wśród mieszkańców Polski i Europy oraz Polonii,
 6. prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa zorganizowanych wycieczek rowerowych, w tym wycieczek szkolnych, wycieczek dla dzieci organizowanych przez organizacje harcerskie i społeczne,
 7. promocję bezpieczeństwa imprez sportowych,
 8. promocję czystości w sporcie, w tym działalność antydopingową.

w zakresie § 4 ust. 1 pkt c:

 1. wspieranie inicjatyw samorządów lokalnych w zakresie poprawy kondycji zdrowia powszechnego oraz rozpowszechniania wiedzy na jej temat na szczeblu lokalnym,
 2. organizowanie, wspieranie i uczestnictwo w wydarzeniach promujących poprawę zdrowia powszechnego mieszkańców Województwa Mazowieckiego, w tym zdrowego stylu życia, zbilansowanego odżywiania się, przeciwdziałanie otyłości,
 3. kreowanie, wspieranie produkcji materiałów propagujących sposoby poprawy kondycji zdrowotnej oraz ich publikację w środkach masowego przekazu, a także na platformach odtwarzających dźwięk lub dźwięk i obraz lub obraz,
 4. wspieranie badań naukowych związanych z poprawą zdrowia powszechnego.
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może przystępować i wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych oraz instytucji zbieżnych z jej celami.
 2. Fundacja może przystępować i wspierać inne fundacje i stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały Fundacji, kluby sportowe w formie przewidzianej prawem, spółki prawa handlowego.
 1. Na majątek Fundacji składają się:
  1. Fundusz Założycielski, który stanowi kwota 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w całości wniesiona przez Fundatora.
  2. Środki finansowe, nieruchomości oraz mienie nabyte w toku działalności Fundacji.
  3. Środki nabyte przez Fundację w inny sposób w szczególności pochodzące z:
   1. darowizn, spadków, zapisów,
   2. dotacji i subwencji oraz grantów,
   3. zbiórek, nauki, crowdfundingu, fundraisingu i mecenatu,
   4. praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości Fundacji,
   5. działalności gospodarczej,
   6. funduszy Unii Europejskiej,
   7. funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
   8. świadczeń Fundatora,
   9. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek.
 2. Koszty własne Fundacja pokrywa z przychodów.
 3. Fundacja prowadzi ewidencję księgową.
 4. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
 5. Zabrania się działalności polegającej na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków Zarządu lub Fundacji oraz osób, z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywaniu majątku na rzecz Fundatora, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
  4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie Zarządu lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 1. Fundacja dla realizacji jej celów statutowych, może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą.
 2. Fundacja przeznacza się na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) pochodzących z kapitału założycielskiego Fundacji.
 3. Cały dochód uzyskany w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację przeznaczony zostanie na realizację jej celów statutowych.
 4. Zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności to:
  1. działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z,
  2. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
  3. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
  4. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
  5. reklama (73.11),
  6. działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.21.Z),
  7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  8. pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
  9. działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
  10. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A).
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może przystępować i wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych oraz instytucji zbieżnych z jej celami.
 2. Fundacja może przystępować i wspierać inne fundacje i stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały Fundacji, kluby sportowe w formie przewidzianej prawem, spółki prawa handlowego.
 1. Zarząd kieruje działaniami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Nie określa się kadencji Zarządu.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
  2. uchwalanie programów działania i sporządzanie planów realizacji celów,
  3. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Fundacji,
  4. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  5. podział środków Fundacji na realizacji jej poszczególnych celów,
  6. sporządzanie i wydawanie uchwał w sprawach Fundacji,
  7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników,
  8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, a także subwencji i dotacji,
  9. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działania i realizacji celów statutowych,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie proponowanych zmian w Statucie, zmian organizacyjnych Fundacji i likwidacji Fundacji,
  11. organizowanie zbiórek,
  12. realizacja celów statutowych Fundacji,
  13. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej za okres sprawozdawczy w terminie do 100 dni od jego zakończenia. Zarząd przekazuje sprawozdanie właściwym instytucjom oraz Fundatorowi, a także publikuje sprawozdanie na stronie internetowej Fundacji,
  14. inne sprawy określone Statutem Fundacji.
 4. Zarząd składa się z co najmniej jednej osoby.
 5. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
 6. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezes Zarządu, wskazując jednocześnie ich funkcje.
 7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby:
  1. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także osoby skazane za umyślnie popełnione przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, jak również osoby skazane za umyślnie popełnione przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu
  2. które utraciły prawo jazdy w wyniku przekroczenia liczby punktów karnych za wykroczenia drogowe – w takim przypadku odwołanie członka Zarządu jest obligatoryjne.
 8. Członkowie Zarządu w ramach pełnienia swojej funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Zarządu uchwala się na podstawie oceny kondycji finansowej fundacji. Decyzję o zawarciu stosunku pracy wraz z określeniem wynagrodzenia podejmuje Prezes Zarządu.
 9. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony i mogą być w każdym czasie odwołani.
 10. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w każdym czasie. Pisemną rezygnację Członek Zarządu składa na ręce Prezesa Zarządu.
 11. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje na skutek:
  1. śmierci członka Zarządu,
  2. pisemnej rezygnacji z funkcji Członka Zarządu,
  3. spowodowania zdarzenia drogowego ze skutkiem utraty zdrowia pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego lub utraty życia pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego, potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem uprawnionego w tym zakresie organu,
  4. trwałej niezdolności do wykonywania funkcji potwierdzonej stosownym orzeczeniem lekarskim.
 12. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów. W przypadku trzyosobowego składu Zarządu kworum wynosi dwa.
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu.
 2. Funkcję Kierownika Zakładu Pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu.
 3. W umowach zawieranych pomiędzy Fundacją a Członkami Zarządu, Fundację reprezentują pozostali Członkowie Zarządu.
 4. Do podejmowania określonych czynności Zarząd może ustanowić pełnomocnika.
 1. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu, Członkowie Zarządu wybierają w drodze uchwały nowego Prezesa Zarządu.
 1. Decyzję w sprawie zmiany celu Fundacji lub jej Statutu, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji podejmuje Prezes Zarządu, po zasięgnięciu opinii Zarządu.
 2. Zakres zmian Statutu Fundacji określa Prezes Zarząd w porozumieniu z Zarządem.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia jej celów statutowych bądź w razie wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Fundator, a po Jego śmierci Zarząd.
 3. Likwidację przeprowadza Likwidator wskazany przez Zarząd Fundacji.
 4. W okresie likwidacji Fundacją kieruje i reprezentuje ją Likwidator.
 5. Obowiązkiem Likwidatora jest otwarcie, przeprowadzenie i zakończenie procesu likwidacji Fundacji.
 1. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji może zostać przeznaczony w drodze uchwały Likwidatora na rzecz innych działających fundacji o zbliżonych celach.
 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie zgodnie z przepisami prawa powszechnego.
Projektów
przeszkolonych dzieci
lat działalności
MLN
wartość projektów

Więcej niż tylko fundacja

Wspieraj czynnie naszą Fundację, zostań Partnerem !

Nasi Partnerzy

Shopping Cart
Scroll to Top